Statut

Fundacji ONYA

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą "Fundacja ONYA", zwana w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona przez Kingę Pogorzelską, Zuzannę Wołejko, Małgorzatę Wójcik, Katarzynę Gazdę zwanych dalej "Fundatorkami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Leszka Zabielskiego w Warszawie dnia 16 marca 2023, repertorium A 1054/2023, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

§6

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz nazwy projektów w wybranych językach obcych.

§7

 • Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • Fundacja może nadawać nazwy realizowanym przez siebie projektom, jak również może przypisywać im wyróżniające je znaki graficzne (logotypy) i w taki sposób je oznaczać.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja została powołana w celu:

 • Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i poprawy stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Wspierania osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie poprawy działania układu wzrokowego.
 • Prowadzenia kompleksowych działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej szczególnie w odniesieniu do funkcji wzrokowych.
 • Prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym, ekologicznym, zdrowotnym, naukowym oraz charytatywnym.
 • Wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań szczególnie w odniesieniu do układu wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Prowadzenia działań w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej polegającej na pomocy rodzinom i osobom, które mają utrudniony dostęp do pomocy medycznej, rehabilitacji, terapii lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 • Reintegracja społeczna i zawodowa osób w wieku emerytalnym i zagrożonych wykluczeniem, w szczególności nauczycieli, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Objęcie kompleksową pomocą osób z zaburzonymi funkcjami wzrokowymi i integracją sensoryczną oraz osób, u których występują zdiagnozowane specyficzne trudności w nauce pisania, czytania i liczenia (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) w tym ryzyka ich wystąpienia.
 • Prowadzenie działań mających na celu diagnozowanie dzieci i młodzieżyszczególnie między innymi poprzez badania przesiewowe i inne metody wykrywania nieprawidłowości funkcji biorących udział w nauce czytania i pisania ze szczególnym uwzględnieniem funkcji narządu wzroku.
 • Prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości życia osób po udarze mózgu i innych zdarzeniach medycznych.
 • Organizowanie i prowadzenie terapii i rehabilitacji układu wzrokowego, wzrokowo – ruchowego.
 • Wspieranie organizacyjne, merytoryczne, rzeczowe i finansowe w szczególności:
 • leczenia, rehabilitacji, terapii, zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 • zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego, środków medycznych i farmakologicznych, żywności i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
 • Udostępnianie wiedzy, narzędzi diagnostycznych, pomocy terapeutycznych i edukacyjnych w celu rozpoznawania i prowadzenia terapii obszarów:
 • czytania, pisania i liczenia;
 • narządu wzroku;
 • integracji sensorycznej;
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Działania szkoleniowe i informacyjne dla rodziców, nauczycieli i specjalistów mające na celu propagowanie wiedzy dotyczącej w szczególności dysfunkcji narządu wzroku o różnym podłożu (medycznym, fizycznym i rozwojowym).
 • Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, rehabilitacyjnych, diagnostyczno-terapeutycznych, leczniczych.
 • Działalność badawczą i naukową oraz współpracę z wyspecjalizowanymi placówkami w zakresie wymiany wiedzy, konferencji naukowych i innych działań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i naukowym.
 • Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, działającym w zakresie objętym celem Fundacji.

§11

 • Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 • Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 • Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 • W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja może udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społeczne.

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

 • tworzyć zakłady, oddziały w kraju i za granicą;
 • przystępować do spółek i powoływać fundacje;
 • wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2200 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§15

Fundacja nie może:

 • Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 • Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
 • Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji, datków, subwencji;
 • dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
 • aukcji internetowych;
 • crowdfunding'u;
 • zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
 • operacji finansowych;
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn;
 • działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§18

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacją celów statutowych określonych w §9.

§19

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§21

Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§21

 • Organami Fundacji są:
 • Konwent Fundatorek;
 • Zarząd Fundacji;
 • Rada Fundacji jako organ fakultatywny
 • Kolegium Fundacji. jako organ fakultatywny
 • Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
 • Członkowie Konwentu Fundatorek, Zarządu Fundacji i Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.

§ 22

KONWENT FUNDATOREK

 • Konwent Fundatorek:
 • powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji
 • powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji
 • określa wynagrodzenie członków organów
 • posiada inne uprawnienia wynikające z treści statutu
 • W skład Konwentu Fundatorek wchodzą wszystkie Fundatorki działający osobiście.
 • Każdy członek Konwentu Fundatorek może reprezentować Konwent wobec Zarządu.
 • Konwent Fundatorek podejmuje uchwały na posiedzeniach, które mogą być zwołane przez którąkolwiek z jego członkiń z własnej inicjatywy lub któregokolwiek z członków Zarządu lub Rady Fundacji.
 • Uchwały Konwentu Fundatorek mogą być podjęte, jeżeli wszystkie Fundatorki zostały zaproszone na posiedzenie. Zaproszenie jest wysyłane na adres mailowy wskazany przez każdą z Fundatorek.
 • Posiedzenia Konwentu Fundatorek mogą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
 • W przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienie funkcji wszystkich Fundatorek wchodzących w skład Konwentu Fundatorek, uprawnienia Konwentu Fundatorek przejmuje Rada Fundacji.

§ 23

ZARZĄD

 • W skład Zarządu Fundacji, zwanego dalej Zarządem, wchodzą od 2 do 5 osób.
 • Zarząd jest powoływany na okres 5 lat przez Konwent Fundatorek.
 • W skład Zarządu mogą również wchodzić Fundatorki.
 • Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
 • Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 • Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.
 • Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 • Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu powinna zwierać uzasadnienie.
 • Szczegółowy tryb działania Zarządu określa "Regulamin Zarządu Fundacji" przyjęty przez Zarząd.

§24

 • Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje bieżącą działalnością i podejmuje w tym zakresie decyzje i uchwały oraz ustala kierunki działania Fundacji.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
 • realizacja celów statutowych Fundacji;
 • sprawowanie zarządu nad jej majątkiem,
 • przygotowywanie i prowadzenie projektów
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy
 • sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisy;
 • realizacja szczególnych decyzje darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
 • ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • decydowanie o udzielaniu materialnego i organizacyjnego wsparcia dla organizacji, których cele są zbieżne z celem Fundacji,
 • podejmuje decyzje o połączeniu oraz likwidacji Fundacji;
 • podejmuje decyzje o utworzeniu oddziału Fundacji
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i powoływaniu fundacji;
 • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidziane Statutem
 • inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów
 • Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§25

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§26

 • Zarząd obowiązany jest do złożenia wyjaśnień do stanowiska Rady Fundacji, w którym wyrażone zostały zastrzeżenia co do sposobu kierowania działalnością Fundacji lub co do zgodności uchwał podejmowanych przez Zarząd z postanowieniami Statutu lub z innymi przepisami prawa.
 • Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności, jak również na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§27

RADA FUNDACJI

 • Rada Fundacji jest organem fakultatywnym.
 • W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) osób powołanych przez Konwent Fundatorek na okres 4 lat.
 • Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady Fundacji na czas trwania następnej kadencji.
 • Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 • Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Konwent Fundatorek może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu powinna zwierać uzasadnienie.

§28

 • Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
 • Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 • Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
 • Rada Fundacji może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia. Uchwały takie muszą być podjęte jednomyślnie.
 • Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa "Regulamin Rady Fundacji" uchwalony przez Radę Fundacji.

§29

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§30

 • Rada Fundacji jest organem nadzorczym, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru oraz posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dla Zarządu.
 • Do zadań Rady Fundacji należy:
 • nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych przekładanych przez Zarząd Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
 • opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 • doradzanie Zarządowi Fundacji.

§31

KOLEGIUM FUNDACJI

 • Kolegium Fundacji jest organem fakultatywnym.
 • Kolegium Fundacji jest honorowym organem o charakterze doradczo – konsultacyjnym.
 • W skład Kolegium Fundacji wchodzą honorowi członkowie powoływani przez Zarząd na czas nieokreślony.
 • Szczegółowy tryb powoływania członków oraz działania Kolegium Fundacji określa "Regulamin Kolegium Fundacji" przyjęty przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§32

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 • Produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych.
 • Sprzedaży hurtowej i detalicznej z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowym.
 • Działalności wydawniczej, reklamy, badania rynku i opinii publicznej.
 • Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 • Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności usługowej w zakresie informacji.
 • Badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Edukacji.
 • Opieki zdrowotnej.
 • Obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.
 • Działalności usługowej związanej z wyżywieniem.
 • Pomocy społecznej, działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej.

§ 33

 • Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 • Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w §32 podejmuje Zarząd.
 • Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 • Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 • Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.
 • Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co odpłatna działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

§ 34

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 35

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Fundacji lub na wniosek Konwentu Fundatorek, większością ¾ (trzech czwartych) głosów przy obecności pełnego składu Zarządu.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

 • Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 • Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnie zmianie cel Fundacji.

· Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu, po wyrażeniu zgody przez Konwent Fundatorek.

§ 37

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 • Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu, po wyrażeniu zgody, Konwent Fundatorek.
 • Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

§38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.